• Privacyverklaring

  .

  Privacyregelement

   

   

  Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Contactgegevens:De persoonsgegevens worden verwerkt door:

  Zorgboerderij De Distelweide, Schoolstraat 12 te Holsloot.

  De Distelweide verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via intakegesprek, email, telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

  De Distelweide verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
  • Geboortedatum en plaats
  • Geslacht
  • Burgerservicenummer
  • Indicatiegegevens
  • Medicatiegebruik
  • Zorgvraag/medische diagnose

  De Distelweide verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

   

  • Het onderhouden van contact
  • Een goede en efficiënte dienstverlening/begeleiding
  • Het verrichten van administratieve handelingen
  • Verbetering van de dienstverlening/begeleiding
  • Facturering
  • Nakoming van wettelijke verplichtingen; grondslagen.
  • Overleg huisarts/behandelaar/contactpersoon

   

  Wij gebruiken deze gegevens om je zo goed mogelijk te helpen, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat De Distelweide hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

  • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening
  • De bescherming van onze financiële belangen
  • De verbetering van onze diensten.

   

  Verstrekking aan derden:

  In het kader van onze dienstverlening kan De Distelweide persoonsgegevens uitwisselen. De Distelweide kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden om met de gemeente te communiceren. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer De Distelweide aan een wettelijke verplichting moet voldoen. De Distelweide zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

   

  Hoe lang wij uw gegevens bewaren:

  De Distelweide zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat De Distelweide zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten zoals de fiscale bewaarplicht.

   

  Hoe wij uw gegevens beveiligen

  Alleen de vaste begeleiders van u hebben toegang tot uw dossier. De gegevens staan op een beveiligde computer.

   

  Uw rechten

  U heeft het recht om De Distelweide een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u De Distelweide verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

   

  Hierbij verklaar ik dat ik akkoord ga met het privacyreglement.

   

  Naam                                   Plaats                                                   datum                                  handtekening

   

   

  Regelmatig worden er foto’s genomen op De Distelweide. Sommige van die foto’s komen op de website. Anderen in de niewsbrief of social media.

  Ik ga wel/niet akkoord dat mijn foto op de website/social media komt

  Ik ga wel/niet akkoord dat mijn foto in de nieuwsbrief/social media komt.